Veelgestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest wordt gewonnen onder andere in Zuid Amerika, Rusland en Canada. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, thermisch isolerend en bestand tegen zuren en basen. Bovendien is asbest goedkoop en makkelijk te verwerken met andere producten zoals cement, gips, bitumen, papier, etc. In Nederland zijn voornamelijk de volgende soorten asbest toegepast: Chrysotiel, Crocidoliet en Amosiet.

Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Het grootste gevaar van asbest is wanneer losse asbestvezels worden ingeademd. Asbestvezels kunnen vrijkomen uit verweerde, beschadigde of niet-hechtgebonden materialen. Blootstelling aan asbest kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken (longkanker, asbestose en mesothelioom).

Waar kan zich asbest in mijn huis bevinden?

Er zijn meer dan 3.500 asbesthoudende toepassingen bekend. De meest voorkomende asbesthoudende materialen in bouwwerken zijn; golfplaten, rioleringsbuizen, plafondbeplating, vloerzeilen, gevelbeplating, schoorsteenbuizen, bloembakken, vensterbanken, leidingisolatie, afdichtingskoorden, zekeringen, pakkingen, spouwbladen, beglazingskit, dakgoten en dakbeschot.

Wanneer geldt de verplichting om een asbestinventarisatie uit te voeren?

Een asbestinventarisatie is verplicht voor alle bouwwerken die verbouwd of gesloopt gaan worden en voor 1994 zijn gebouwd.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Het verzorgen van een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest moet worden verwijderd.

Wat zijn de kosten voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie?

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is maatwerk en bestaat uit verschillende vormen van onderzoeken. Afhankelijk van het type onderzoek en het type bouwwerk kan een asbestinventarisatie vanaf ca. € 350,- worden uitgevoerd. Indien daarbij asbesthoudende materialen worden aangetroffen dient per soort en toepassing een monster genomen te worden. De prijs voor monstername en analyse bedraagt € 40,- per materiaalmonster.

Wat is SMA-rt?

SMA-rt is een geautomatiseerd internetsysteem dat gebruikt wordt om risicoklassen bij asbestverwijdering vast te stellen. Aan de hand van de toepassing, de soort asbest, de mate van hechtgebondenheid, de bevestigingsmethode, de staat van het materiaal en de gekozen verwijderingsmethode wordt een risicoklasse vastgesteld.

Wat zijn risicoklassen voor asbest?

Er zijn risicoklassen opgesteld zodat het aantal vezels die tijdens de werkzaamheden van het asbestverwijderingsbedrijf vrijkomen worden onderverdeeld in risicoklassen. Er zijn drie klassen waar het risico in onderverdeeld wordt; risicoklasse 1, 2 en 2A. Aan de hand van de risicoklasse wordt bepaald welke voorschriften er gelden en welke maatregelen er door de asbestsaneerder genomen moeten worden.

Wat is het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS)?

Het Landelijk Asbest Volg Systeem is een internetsysteem en dient om de gehele keten vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld te hebben. De betrokken bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten. De toezichthoudende instanties zoals de gemeenten, certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem. Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel het verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest, het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces, het verbeteren van de naleving van asbestregelgeving, het verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering, het vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering en het vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures.

Asbest Adviseurs

Is jouw bouwwerk asbest vrij?

LAAT EEN ASBESTINVENTARISATIE UITVOEREN